Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

7238 127e
Reposted fromFrederbee Frederbee viatfu tfu
7349 da46 400
Reposted frommyu myu viaredneck redneck

June 28 2015

9914 4135 400
Reposted fromgoetze goetze viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 21 2015

3965 1807 400
Reposted fromlittlefool littlefool viasatyra satyra
0504 734e 400
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viasatyra satyra

June 19 2015

7604 f1cd 400
Reposted fromnoticeable noticeable viadreamadream dreamadream

June 17 2015

5046 972d 400
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch
5050 f815 400
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch
Reposted fromshakeme shakeme viacalineczka calineczka
Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha, duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic. Był to lęk nie istnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości, krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania.
— Gombrowicz, Ferdydurke
Reposted fromButWhy ButWhy viaetceteraenough etceteraenough
8106 a74c 400
Reposted fromtwice twice viaetceteraenough etceteraenough

June 04 2015

7390 85a2 400
Reposted fromnonono nonono vianastypsychotic nastypsychotic

April 03 2015

Reposted fromatena atena viastefanson stefanson
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście

April 02 2015

6285 f2a9 400
Reposted frombabyface babyface viaredneck redneck
1404 439b 400
Reposted fromoskus oskus viafelicka felicka

March 22 2015

7470 cac1 400
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viahermina hermina
8337 c438 400
0770 1398 400
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl