Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

1873 d39e 400
Reposted fromszszsz szszsz viawstydem wstydem

March 14 2017

Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viakrzysk krzysk
2774 81fe 400
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
0548 f1b2 400
Reposted fromsunlight sunlight viatwice twice
0568 e32d 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viatfu tfu
3094 05b8 400
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaojtam ojtam

March 10 2017

4610 ad8f 400
Reposted fromerial erial viasmokingtime smokingtime
8237 0c00 400
Reposted fromstrzepy strzepy viaZoonk11 Zoonk11
0299 2e1d 400
Reposted fromkrzysk krzysk viaKladderadatsch Kladderadatsch

March 09 2017

3949 a80e 400
Reposted fromrol rol viasoupless soupless
6793 0203 400
Reposted fromseafoamkisses seafoamkisses viakaktu kaktu
6461 5a17 400
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakyszz kyszz
5423 d965 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasectum-sempra sectum-sempra

March 07 2017

Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata... Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny
4938 0966 400
5146 6a76 400
Reposted fromtutajjula tutajjula viasectum-sempra sectum-sempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl